Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

          VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN