CÔNG TÁC CÁN BỘ

Nội dung:
Tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh
XEM TOÀN VĂN