CÔNG TÁC CÁN BỘ

Nội dung:
Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2017
XEM TOÀN VĂN