CÔNG TÁC CÁN BỘ

Nội dung:
Quyết định số 3380/QĐ – STNMT ngày 22/11/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Phòng chuyên môn, các Chi cục, Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
XEM TOÀN VĂN