CÔNG TÁC CÁN BỘ

Nội dung:
Quyết định 3276/QĐ-STNMT ngày 07/12/2016 của Sở TN&MT Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công chức, viên chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
XEM TOÀN VĂN