VĂN BẢN DỰ THẢO

Nội dung:
Dự thảo Đề án tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng Hồ sơ địa chính
XEM TOÀN VĂN
   Dự thảo Xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
   Công văn số 1343/STNMT-VP ngày 7/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v tham gia ý kiến đối với Dự thảo quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
   Công văn số 186/CCBHĐKTTV-BHĐ của Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn ngày 24/9/2018 V/v tổng hợp giải trình ý kiến báo cáo Lập danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Công văn V/v tổng hợp giải trình ý kiến báo cáo Lập danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   (Dự thảo) Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI
   Dự thảo danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn bàn tỉnh Quảng Trị
   Dự thảo Đề án thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và thu gom, vận chuyển, xử lý tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Đông Hà và thị xã Quảng Trị giai đoạn 2018-2021
   Thực hiện Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
   (Dự thảo) Đề án Bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2025
   Dự thảo Quy chế Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị