CÔNG KHAI THÔNG TIN TIẾP NHẬN, XÁC MINH, XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG QUA ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Nội dung:
Công khai thông tin tiếp nhận, xác minh, xử lý ô nhiễm môi trường qua đường dây nóng tỉnh Quảng Trị tháng 6 năm 2018
XEM TOÀN VĂN