VĂN BẢN DỰ THẢO

Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
XEM TOÀN VĂN
   Về việc lấy ý kiến Dự thảo Kế hoạch Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu
   Về việc Lấy ý kiến Bộ đơn giá về tư liệu môi trường; lưu trữ tài liệu đất đai; xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường
   Về việc lấy ý kiến Dự thảo Bảng giá các loại đất 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Về việc lấy ý kiến đề cương dự án “Xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
   Dự thảo lấy ý kiến Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Dự thảo lấy ý kiến góp ý Quy chế vận hành, khai thác và sử dụng CSDL tài nguyên và môi trường vùng biển, ven bờ và hải đảo tỉnh Quảng Trị!
   Lấy ý kiến góp ý- Về việc xây dựng Đề án kiện toàn cơ quan điều phối liên ngành chỉ đạo thống nhất về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu!
   Về việc Góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai!
   Về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
   Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn