Nội dung:
Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 7/5/2018 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác kháng sản trên đia bàn tỉnh năm 2018
XEM TOÀN VĂN
   Công bố danh mục Dự án nạo vét vùng nước đường thủy nội địa do địa phương quản lý,
   Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản và phương án đấu giá các mỏ đấu giá quyền khai thác kháng sản trên đia bàn tỉnh năm 2017
   Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 7/5/2018 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác kháng sản trên đia bàn tỉnh năm 2018
   Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác kháng sản trên đia bàn tỉnh năm 2017
   Công khai quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản
   Công khai danh sách các đơn vị hoạt động khoáng sản và tài nguyên nước
   Công văn số 2179/STNMT-KS ngày 05/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ cát, sỏi Cồn Nổi
   Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2017
   Hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản Các mỏ cát, sỏi vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (đợt 1)
   Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, mức thu chi phí tham gia đấu giá, tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản và phương án đấu giá các mỏ đấu giá quyền khai thác..