CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN-NƯỚC, MÔI TRƯỜNG, BĐ-KTTV

Nội dung:
Công bố danh mục Dự án nạo vét vùng nước đường thủy nội địa do địa phương quản lý,
XEM TOÀN VĂN