VĂN BẢN DỰ THẢO

Nội dung:
Dự thảo lấy ý kiến Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
XEM TOÀN VĂN
   (Dự thảo) Ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Về việc lấy ý kiến quy trình nội bộ cấp huyện, xã (Văn bản số 473/STNMT-VP ngày 21/02/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị)
   Về việc góp ý đề cương và dự toán nhiêm vụ "Lập và điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Trị (Văn bản số 409/STNMT-BHĐKTTV ngày 18/02/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị)
   Về việc lấy ý kiến Đề cương dự án "Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về Biến đổi khí hậu cho tỉnh Quảng Trị" (Văn bản số 390/STNMT-BHĐKTTV ngày 14/02/2020)
   Về việc góp ý Dự thảo Đề cương và dự toán nhiệm vụ " Điều tra, khảo sát xác định khu vực biển để nhận chìm đổ thải, nạo vét trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
   Về việc lấy ý kiến sản phẩm các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiệu ứng phó với BĐKH và TTX giai đoạn 2016-2020
   Về việc tham dự hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện sản phẩm dự án"Nghiên cứu bổ sung dự án điều tra, đánh giá xâm thực bãi tắm Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị" (nội dung cụ thể kèm theo Giấy mời số 4164/GM-STNMT ngày 18/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị)
   Về việc tham dự hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện sản phẩm các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biển đổi khí hậu và tăng trưởng xanh (Văn bản ký số 3809/GM-STNMT ngày 21/11/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị)
   Về việc lấy ý kiến Dự thảo Kế hoạch Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu
   Về việc Lấy ý kiến Bộ đơn giá về tư liệu môi trường; lưu trữ tài liệu đất đai; xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường