VĂN BẢN DỰ THẢO

Nội dung:
Về việc lấy ý kiến Dự thảo Bảng giá các loại đất 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
XEM TOÀN VĂN
   Về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ
   Lấy ý kiến góp ý Dự thảo báo cáo đánh giá tổng kết thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2030 (Chiến lược 1570) và Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Chiến lược 2995)
   Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định và cử thành viên tham gia Ban chỉ đạo
   Lấy ý kiến dự thảo: Xác định chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Trị
   Lấy ý kiến góp ý Dự thảo quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam
   (Dự thảo) Ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Về việc lấy ý kiến quy trình nội bộ cấp huyện, xã (Văn bản số 473/STNMT-VP ngày 21/02/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị)
   Về việc góp ý đề cương và dự toán nhiêm vụ "Lập và điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Trị (Văn bản số 409/STNMT-BHĐKTTV ngày 18/02/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị)
   Về việc lấy ý kiến Đề cương dự án "Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về Biến đổi khí hậu cho tỉnh Quảng Trị" (Văn bản số 390/STNMT-BHĐKTTV ngày 14/02/2020)
   Về việc góp ý Dự thảo Đề cương và dự toán nhiệm vụ " Điều tra, khảo sát xác định khu vực biển để nhận chìm đổ thải, nạo vét trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"