CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN-NƯỚC, MÔI TRƯỜNG, BĐ-KTTV

Nội dung:
Kế hoạch số 4058/KH-UBND ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh Giảm thiểu sử dung và phòng chống rác thải nhựa trên địa bản tỉnh Quảng Trị
XEM TOÀN VĂN
   Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc thông qua "Đề án xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
   Kế hoạch 530/KH-UBND ngày 11/2/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị Thực hiện chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bản tỉnh Quảng Trị
   Kế hoạch số 4058/KH-UBND ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh Giảm thiểu sử dung và phòng chống rác thải nhựa trên địa bản tỉnh Quảng Trị
   Công bố danh mục Dự án nạo vét vùng nước đường thủy nội địa do địa phương quản lý,
   Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản và phương án đấu giá các mỏ đấu giá quyền khai thác kháng sản trên đia bàn tỉnh năm 2017
   Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 7/5/2018 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác kháng sản trên đia bàn tỉnh năm 2018
   Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác kháng sản trên đia bàn tỉnh năm 2017
   Công khai quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản
   Công khai danh sách các đơn vị hoạt động khoáng sản và tài nguyên nước
   Công văn số 2179/STNMT-KS ngày 05/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ cát, sỏi Cồn Nổi