VĂN BẢN DỰ THẢO

Nội dung:
Về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ
XEM TOÀN VĂN
   Về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia "Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 5 mốc giới và hành lang kỹ thuật công trình khí tương thủy văn"
   Về việc đăng tải nội dung tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý dự thảo "Xác định chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Trị"
   Lấy ý kiến góp ý Đề cương Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
   Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc lập, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
   Lấy ý kiến dự thảo " Xác định chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Trị"
   Về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ
   Lấy ý kiến góp ý Dự thảo báo cáo đánh giá tổng kết thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2030 (Chiến lược 1570) và Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Chiến lược 2995)
   Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định và cử thành viên tham gia Ban chỉ đạo
   Lấy ý kiến dự thảo: Xác định chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Trị
   Lấy ý kiến góp ý Dự thảo quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam