CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN-NƯỚC, MÔI TRƯỜNG, BĐ-KTTV

Nội dung:
Thông tư quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động
XEM TOÀN VĂN