CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN-NƯỚC, MÔI TRƯỜNG, BĐ-KTTV

Nội dung:
Thông tư quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
XEM TOÀN VĂN