CÔNG KHAI VỀ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA

Nội dung:
Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021
XEM TOÀN VĂN
   Kết luận kiểm tra số 2488/KL-STNMT về tình hình sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng Văn phòng đại diện tại Quảng Trị - phường Đông Lương, thành phố Đông Hà của Công ty TNHH Xây dựng Thống Nhất
   Kết luận số 2443/KL-STNMT về kiểm tra việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường đối với Công ty TNHH MTV Lê Đức Thăng
   Văn bản số 1407/STNMT-QLĐĐ về việc giải quyết kiến nghị của bà Hoàng Thị Tân và bà Hồng Thị Thủy
   Kế hoạch số 59/KH-STNMT về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2020
   Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021
   Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 (Quyết định số 4350/QĐ-STNMT ngày 31/12/2019)
   Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020
   Kết luận số 1455/KL-STNMT ngày 11/6/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về đất đai đối với Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch La Vang - Resort của Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Miền Trung (địa chỉ khu phố 2, phường 1, thị xã Quảng Trị)
   Kết luận số 1122/KL-STNMT ngày 14/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra, rà soát tình hình sử dụng đất của 3 Dự án tại cụm công nghiệp tại xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ
   Kết luận thanh tra số 190/KL-STNMT ngày 22/1/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường đối với Doanh nghiệp tư nhân Hasinato