CÔNG TÁC CÁN BỘ

Nội dung:
Thông báo số 2342/TB-STNMT về kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh: Phó Chi cục trưởng và Trưởng, Phó các phòng của Chi cục Bảo vệ Môi trường giai đoạn 2020-2025
XEM TOÀN VĂN
   Thông báo số 47/TB-SNV về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc và hợp đồng năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường
   Thông báo số 31/TB-SNV về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc và hợp đồng năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường
   Thông báo số 11/TB-SNV về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc và hợp đồng năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
   Thông báo số 2343/TB-STNMT về kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh: Phó Chi cục trưởng và Trưởng, Phó các phòng của Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn giai đoạn 2020-2025
   Thông báo số 41/TB-SNV về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc và hợp đồng năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
   Thông báo số 2174/TB-STNMT về kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh: Phó Giám đốc, Trưởng, Phó các tổ chức bên trong của Văn phòng Đăng ký đất đai giai đoạn 2020-2025
   Thông báo số 2179/TB-STNMT về kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh Trưởng, Phó phòng chuyên môn thuộc Sở giai đoạn 2020-2025
   Thông báo số 58/TB-SNV về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
   Thông báo số 2345/TB-STNMT về kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh: Phó Giám đốc và Trưởng, Phó các tổ chức bên trong của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2020-2025
   Thông báo số 2346/TB-STNMT về kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh: Phó Giám đốc và Trưởng, Phó các tổ chức bên trong của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2020-2025