QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Nội dung:
Công bố Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015)
XEM TOÀN VĂN
   Quyết định về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thành phố Đông Hà
   Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Trị
   Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Quảng Trị
   Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 của tỉnh Quảng Trị
   Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 83-CTHĐ/TU ngày 19/12/2013 của Tỉnh ủy về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
   Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh Khóa XV thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 BCHTW Đảng, khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
   Quyết định về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng về biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
   Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu
   Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường Quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030