XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
V/V RÀ SOÁT DANH MỤC DỮ LIỆU NGÀNH
Loại văn văn bản:
Công văn
Số / hiệu văn bản:
248-STNMT-CNTT
Đơn vị ban hành:
Sở TN&MT
Ngày ký:
1/29/2018
Người ký:
Nguyễn Trường Khoa
Chức vụ:
Giám đốc
Lĩnh vực:
Văn phòng
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN