XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Loại văn văn bản:
Thông báo
Số / hiệu văn bản:
654-TB-STNMT
Đơn vị ban hành:
Sở TN&MT
Ngày ký:
3/26/2018
Người ký:
Nguyễn Trường Khoa
Chức vụ:
Giám đốc
Lĩnh vực:
Văn phòng
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN