XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Quyết định số 1633/QĐ-STNMT ngày 27/06/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc hủy trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 015099
Loại văn văn bản:
Thông báo
Số / hiệu văn bản:
1633/QĐ-STNMT
Đơn vị ban hành:
Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày ký:
6/27/2018
Người ký:
Nguyễn Trường Khoa
Chức vụ:
Giám đốc
Lĩnh vực:
Quản lý đất đai
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN