XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Thông báo số 1059/TB-STNMT ngày 5/4/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc mời dự chọn đơn vị thăm dò khoáng sản
Loại văn văn bản:
Thông báo
Số / hiệu văn bản:
1059/TB-STNMT
Đơn vị ban hành:
Ngày ký:
4/7/2019
Người ký:
Chức vụ:
Giám đốc
Lĩnh vực:
Nước, khoáng sản
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN