XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Thông báo số 1185/TB-STNMT ngày 17/4/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Danh sách các tổ chức đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản (đợt 1)
Loại văn văn bản:
Thông báo
Số / hiệu văn bản:
1185/TB-STNMT
Đơn vị ban hành:
Ngày ký:
4/18/2019
Người ký:
Nguyễn Trường Khoa
Chức vụ:
Giám đốc
Lĩnh vực:
Nước, khoáng sản
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN