Lịch công tác tuần từ ngày 18/9/2017 đến 22/9/2017

 

Untitled Document

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                              Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

 

                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                               Từ ngày ngày 18/9/2017 đến 22/9/2017

               

THỨ

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG

2

18/9


- S: Đi kiểm tra thiệt hại sau bão ở Vĩnh Linh


- S: Đi kiểm tra thiệt hại sau bão ở Hải Lăng

- S: Làm việc tại H.Hóa về CTy My Anh

- C: Thảo luận dự toán 2018 của TT CNTT


- C: Đại hội Chi bộ VP sở (HT)

- C: Dự HN tại Liên hiệp hội KH của KT tỉnh

-Đ/c Khoa,VPĐK,CCBVMT

- Đ/c Hiếu,VPĐK, CCBVMT

- Đ/c Vân, đ/c Tính

- Đ/c Khoa, đ/cNga, đ/c Tuấn, TTCNTT


- Đ/c Khoa

3

19/9


- S: Họp đ/c lô đất TĐC cho hộ ông Nguyễn Vĩnh An,  TXQT ( PH1)

- S: Dự hội nghị lấy ý kiến sửa đổi bộ chỉ số CCHC

- Dự hội nghị Bộ Nội vụ- Bộ TNMT tại Hà Nội

- S: Tham gia định giá tài sản

- S: Thảo luận dự toán 2018 của CCB - HĐ

- C: Nghiệm thu KL CLSP đo đạc BĐ của VPĐK- Đ/c Hiếu, P.QLĐĐ


- Đ/c Lan

- Đ/ Khoa, CCB-HĐ

- P.QLĐĐ

- Đ/c Vân, Đ/c Nga, Đ/c Tuấn, CCB-HĐ

- HĐNT, VPĐĐ tỉnh

4

20/9


- S: Thảo luận DT 2018 của Văn phòng ĐKĐĐ


- C: Thảo luận DT 2018 của TTQT

- C: HĐTĐ báo cáo ĐTM

- C: Đại hội Chi bộ TTKT

- Đ/c Vân, đ/c Nga, đ/c Tuấn, VPĐK

- Đ/c Khoa,đ/c Nga, đ/c Tuấn, TTQT

- HĐTĐ

- Đ/c Khoa, Đ/c Hiếu

5

21/9


- S: Kiểm tra tình hình SD đất của CTy Thành Lợi
- S: Họp phê duyệt n/v “ Cập nhật KH hành động ứng phó với BĐKH “ ( PH1)
- S: Thảo luận DT 2018 của Sở (phần sự nghiệp)

- Đ/c Vân, P.QLĐĐ
- Đ/c Khoa, VP, CCB-HĐ
- Đ/c Khoa,đ/c Nga, Đ/c Tuấn

6

22/9


- S: Họp g/q kiến nghị của UBND huyện V.Linh
- Tiếp dân tại Sở- Đ/c Vân, P.QLĐĐ
- LĐ sở, TTr


   


                                                                          QT-06/M.08
   

                                                                         GIÁM ĐỐC SỞ