Lịch công tác tuần từ ngày 25/9/2017 đến 29/9/2017

 

Untitled Document

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                              Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

 

                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                               Từ ngày ngày 25/9/2017 đến 29/9/2017

               

THỨ

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG

2

25/9


- Tham gia tiếp dân tại Ban TD tỉnh


- S: Làm việc với Đoàn CT của Tổng cục QLĐĐ 

( PH1)


- 9h: Làm việc với Đoàn KT của TC Địa chất&KS ( PH2)

- S: Họp tại Cục thuế về tiền thuê đất

- Rà soát, KT sử dụng đất theo CT 134( 2 ngày)

- C: Họp tại Sở TC về XĐ giá tài sản

- C: Đối thoại CS TN&MT

- S: Đ/c Hiếu; TTr

- C: Đ/c Vân; TTr

- Đ/c Vân, P.QLĐĐ, P.KS, CCMT, CCBĐ, VPĐK


- Đ/c Khoa, P.KS, TTr, CCBVMT

- P.QLĐĐ

- TTr

- P.QLĐĐ

- LĐ sở, các đ/v sở

3

26/9


- S: Họp thẩm định BT GPMB ( PH1)

- S: Làm việc với CTy LN đường 9 ( PH2)

- Thẩm định phí nước thải

- C: Họp tại UBND huyện Vĩnh Linh

- C: Họp tại sở TC


- Đ/c Hiếu, P.QLĐĐ

- Đ/c Vân, P.QLĐĐ

- CCBVMT

- Đ/c Vân, P.QLĐĐ

- P.QLĐĐ

4

27/9


- S: Dự Đại hội Tỉnh đoàn

- Đ/c Hiếu, đ/c Thịnh, 

đ/c Nguyên

5

28/9


- 8h: Hội ý LĐ sở ( PH1)
- 8h15: Họp Đảng ủy
- C: Họp HĐTĐ giá đất tại Sở TC
- Dự hội nghị ứng dựng CNTT ngành TN&MT tại Bình Định
- C: Họp TĐ đề án mở rộng NPĐ Cam Mai
- LĐ sở, CVP, PVP

- Đ/c Hiếu, P.QLĐĐ
- VP , TTCNTT

- Đ/c Vân, P.QLĐĐ

6

29/9


- S: Thảo luận DT 2018 CCBVMT

- Làm việc về KH 2018-2019 tại Hà Nội- Đ/c Vân, Nga, Tuấn, CCBVMT
- Đ/c Khoa, DA’ BCC


   


                                                                          QT-06/M.08
   

                                                                         GIÁM ĐỐC SỞ