Lịch công tác tuần từ ngày 3/12 đến 7/12/2018

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                    Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

 

                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                               Từ ngày 3/12/2018 đến 7/12/2018  

               

THỨ

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG


2


3/12


- 7h: Chào cờ
- S: Họp tại Sở TC về QH điện gió Hướng Phùng
- Công bố QĐ kiểm toán việc QL, sử dụng đất trong và sau quá trình CP hóa DN tại Nghệ An
- C: Họp TĐ PA’ GPMB CTy Thống Nhất ( PH1)
- C: Họp HĐTĐ quy hoạch xây dựng cơ sở giết mổ gia súc tập trung tỉnh QT
- C: Họp bổ sung QH DA’ nhà máy điện gió Hướng Linh 7- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ
- LĐ sở, P.QLĐĐ

- Đ/c Hiếu, P.QLĐĐ
- Đ/c Nam

- P.QLĐĐ


3


4/12

- S: Kiểm tra PA’ sắp xếp nhà đất của Cục QLĐBII
- S: Họp bổ sung QH các DA’ điện gió AMACCAO
- C: Họp tại Cam Lộ về bố trí trụ sở cũ thuế
- C: Làm việc với BQL DA’ TW về các DA’ thủy lợi
- Kiểm tra bảo hành Công trình huyện Đakrông


- P.QLĐĐ
- Đ/c Hiếu; P.QLĐĐ
- P.QLĐĐ
- P.QLĐĐ
- CCMT, TTPTQĐ

4

5/12

- Tham gia họp HĐND tỉnh ( 4 ngày)
- S: Làm việc với huyện H.Hóa về cấp giấy TT Khe Sanh
- Kiểm tra bảo hành Công trình huyện Hướng Hóa


- GĐ sở
- Đ/c Hiếu, P.QLĐĐ

- CCMT, TTPTQĐ

5

6/12

- S: Đối thoại vụ bà Đỗ Thị Sen tại UB phường Đông Lương
- S: Họp thẩm định tiền cấp quyền TN nước
- C: Họp về các đề xuất của VPĐKĐĐ ( PH1)
- Kiểm tra nghiệm thu đường Kareng-Paloang


- Đ/c Hiếu, Tổ XM

- HĐTĐ
- Đ/c Hoàng, TP mời
- CCMT, TTPTQĐ

6

7/12

- Kiểm tra nghiệm thu điểm Trường MN Ba Ngày
- Tập huấn QL biển, HĐ tại Hạ Long


- CCMT, TTPTQĐ
- LĐ sở; CCBĐ

Ghi chú: Thứ 7 ngày 08/12/2018 tham gia họp HĐND tỉnh : GĐ


                                                                          QT-06/M.08
   

                                                                         GIÁM ĐỐC SỞ