Lịch công tác tuần từ ngày 17/12 đến 21/12/2018

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                    Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

 

                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                               Từ ngày 17/12/2018 đến 21/12/2018  

               

THỨ

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG


2


17/12


- S: Lấy phiếu TN bổ nhiệm lại PGĐ VPĐK
- Làm việc với Thanh tra CP ( 4 ngày)
- 10h: Hội ý chi ủy VP sở
- Tham gia lớp BD nghiệp vụ cho LĐ sở tại Vũng Tàu ( 11 ngày)
- Xác minh đơn của bà Trương Thị Hồng tại V.Linh
- Tham gia đoàn công tác của UB tỉnh tại Thái Lan
( 4 ngày)


- VP
- Theo lịch của TTCP

- Đ/c Hiếu

- TTr, P.QLĐĐ
- Đ/c Nam


3


18/12

- Làm việc với Đoàn kiểm toán ( 4 ngày)
- C: Họp chi bộ VP sở ( PH1)


- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ 

4

19/12

- S: Họp g/q BT, HT cho CTy Hiếu Giang ( PH1)
- S: Họp về khai thác VL san lấp
- C: Kiểm tra CT khai thác nước dưới đất tại TXQT
- Làm việc với UB huyện về bố trí trụ sở cho Chi nhánh VPĐKĐĐ ( dự kiến)- P.QLĐĐ
- GĐ, P.KS&N
- P.KS&N
- Đ/c Hoàng, VPĐK, VP


5

20/12

- S: Khảo sát thực tế phục vụ TĐ ĐTM “ nhà máy cát Thạch anh VICO”
- Kiểm tra theo dõi thi hành PL tại H.Hóa- HĐTĐ

- TTr, P.QLĐĐ, P.ĐĐBĐ


6

21/12

- Tổng kết DA’ BCC tại Đà Nẵng
- S: Tham gia đoàn CT của BTV TU tại H.Hóa
- C: Thông báo kết thúc thanh tra tại UBND tỉnh

- C: Thẩm định kết quả QT 2018( PH1)
- C: Sinh hoạt chính trị Hội CCB ( HT tầng 4)

- Đ/c Khoa, DA’ BCC
- Đ/c Hoàng
- LĐ sở, P.QLĐĐ, TTr, CCBVMT, P.KS&N
- HĐTĐ, TTQT
- Hội CCB
                                                                          QT-06/M.08
   

                                                                         GIÁM ĐỐC SỞ