Lịch công tác tuần từ ngày 24/12 đến 28/12/2018

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                    Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

 

                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                               Từ ngày 24/12/2018 đến 28/12/2018  

               

THỨ

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG


2


24/12


- S: Giải quyết vướng mắc trong c/s thuế VAT(PH1)
- S: Kiểm tra thực địa DA’ điện gió Licogi 16
- C: Họp g/q khiếu nại tại UBND tỉnh

- C: Họp xem xét giao đất XD đền thờ Anh hùng LS tại cao điểm Đầu Mầu ( PH1)
- C: Họp TĐ bảng giá đất ( Sở TC)
- Phỏng vấn GĐ chuyên mục TN&MT 2018
- C: Họp lựa chọn nhà đầu tư tại UBND tỉnh
- C: Kiểm tra DA’ khu TĐC xã Hải Khê và k/s địa điểm XD Nhà máy SX bột giấy CTy T.B Xanh- LĐ sở, P.QLĐĐ
- P.QLĐĐ
- Đ/c Hoàng, TTr, P.QLĐĐ
- Đ/c Khoa, P.QLĐĐ

- Đ/c Hiếu, P.QLĐĐ
- GĐ, CCMT
- P.QLĐĐ
- P.QLĐĐ3


25/12

- Tiếp dân định kỳ

- C: Họp g/q đề xuất của CTy Đại Hồng ( PH1)

- C: Họp bổ sung QH điện gió tại Sở CT

- S: Đ/c Hoàng, TTr
- C: Đ/c Nam; TTr
- Đ/c Hoàng, TTr, P.QLĐĐ
- P.QLĐĐ

 

4

26/12

- S: Họp g/q KN của ông Nguyễn Việt Hùng ( PH1)
- Làm việc với tạp chí kinh doanh ( dự kiến)

- 8h: Dự lễ khởi công Nhà thờ GX Mỹ Chánh
- S: Dự HN trực tuyến triển khai NĐ 116- NHNN
- C: Dự họp tại Đảng ủy khối các CQ tỉnh
- Họp thẩm định ĐTM tại Hà Nội- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ
- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ,
VP, P.KS, CCMT
- P.QLĐĐ
- P.QLĐĐ
- Đ/c Khoa
- Đ/c Nam, CCBVMT

5

27/12

- 8h: Hội ý Lãnh đạo sở
- 9h: HN đánh giá trưởng các đ/v, họp HĐ TĐKT
- S: Họp HĐ phối hợp phổ biến GDPL
- 14h: Họp Đảng ủy ( PH1)
- Thẩm định ĐTM


- LĐ sở, VP
- Đ/c GĐ, TTr


- HĐTĐ

6

28/12

- Dự HN trực tuyến về triển khai KH PT KT-XH& dự toán NSNN 2019 ( 2 ngày)
- C: Thẩm định đ/c dự toán DA’ 19 xã Gio Linh
- Tập huấn BVMT tại xã Triệu Sơn
- C: Họp BCH đoàn cơ sở

- LĐ sở

- HĐTĐ
- CCMT


Ghi chú: 29/12 Họp trực tuyến triển khai nhiệm vụ 2019: LĐ sở


                                                                          QT-06/M.08
   

                                                                         GIÁM ĐỐC SỞ