Lịch công tác tuần từ ngày 14/1 đến 18/1/2019

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                    Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

 

                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                               Từ ngày 14/1/2018 đến 18/1/2018  

               

THỨ

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG


2


14/1


- S: Họp g/q vướng mắc về GPMB đường dây 200kv
- S: Dự HN trực tuyến về nền tảng DL bản đồ số
- C: Họp tại Tỉnh ủy về QH các DA’ FLC
- C: Dự HN CBCC TTKT TN&MT
- Đ/c Hiếu, P.QLĐĐ
- P.ĐĐBĐ
- Đ/c Hoàng; P.QLĐĐ
- LĐ sở3


15/1

- Hội nghị tổng kết CT XD Đảng 2018( 1,5 ngày)
- S: Dự HN trực tuyến ngành Nội vụ
- S: Hội nghị CBCC TTQT
-S: Dự công bố QĐ của TTCP về XD Cảng Mỹ Thủy
- C: Họp tại Cục thuế tỉnh về quy chế phối hợp

- C: Họp TĐ quy hoạch TT Gio Linh
- Công bố xác minh đơn ông Đỗ Linh
- Khảo sát phục vụ ĐTM

- LĐ sở
- Đ/c Hoàng
- Đ/c Nam
- Đ/c Khoa
- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ
TTCN, VPĐK
- P.QLĐĐ
- Tổ XM
- Đoàn khảo sát

4

16/1

- S: 7h30’công bố QĐ điều động cán bộ ( HTT4)


- S: Dự HN trực tuyến ngành KHĐT
- S: Họp g/q kiến nghị Đài KTTV ( PH1)
- Thẩm định kết quả thăm dò KS ( Cả ngày)
- S: Thẩm định ĐTM ( PH2)
- C: Thẩm định PA’ PHMT ( PH1)- LĐ sở; LĐ: P.QLĐĐ,
KS, TTr, ĐĐ&VT, CCMT, CC VP sở
- Đ/c Hoàng
- Đ/c Hiếu; P.QLĐĐ
- Đ/c Khoa, P.KS&N
- HĐTĐ
- HĐTĐ

5

17/1

- S: Họp Sở TC DA’ điện gió Tân Lập
- S: Hội nghị CBCC Chi cục B&HĐ
- S: Tham gia GS của Đoàn ĐBQH tại Đông Hà
- C: Họp PA’ di dời Trạm KS biên phòng ( PH1)
- C: Hội nghị CBCC Chi cục BVMT
- Tham dự diễn đàn KT tại Hà Nội
- Làm việc với CTy TNMT biển tại Hà Nội
- Kiểm tra tình hình SD đất của các tổ chức- Đ/c Hiếu; P.QLĐĐ
- Đ/c Nam; CCB&HĐ
- Đ/c Hoàng
- Đ/c Hoàng; P.QLĐĐ
- Đ/c Nam, CCBVMT
- Đ/c Khoa
- KTT
- TTr, KS, P.QLĐĐ

6

18/1

- S: Dự HN Tổng kết 2018 của Công đoàn VC
- S: Tham gia Đoàn GS của ĐBQH tại TX Q.Trị
- 7h30’: Học NQ TW 8 khóa XII tại Nhà khách Tỉnh ủy ( KS Đông Trường Sơn)
- C: Họp G/q đề nghị của CTy ĐT Sài Gòn ( PH1)

- Đ/c Hiếu
- Đ/c Hoàng
- Toàn thể CBCC, VC, Người LĐ
- Đ/c Hoàng; P.QLĐĐ


                                                                          QT-06/M.08
   

                                                                         GIÁM ĐỐC SỞ