Lịch công tác tuần từ ngày 21/1 đến 25/1/2019

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                    Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

 

                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                               Từ ngày 14/1/2019 đến 18/1/2019  

               

THỨ

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG


2


21/1


- S: Hội nghị CBCC cơ quan VP sở


- 9h: Khảo sát QH điện gió Hướng Việt
- C: HN triển khai n/v quản lý TN&MT 2019

- C: Khảo sát xác nhận KH BVMT
- C: Tham dự HN trực tuyến BCĐ 138

- LĐ sở, Trưởng các đ/v thuộc sở, CTCĐCS, CT CĐCSTV,CBCQ sở
- P.QLĐĐ
- LĐ sở; Trưởng, phó các đ/v thuộc sở; KTT
- Đoàn khảo sát
- VP3


22/1

- S: Họp TĐ KHSD đất năm 2019 TP Đông Hà
- S: Khảo sát ĐT điện gió H.Hóa
- S: Đối thoại KN ông Nguyễn Khánh Minh
- S: Họp g/q vướng mắc v/v bàn giao đất BQL DA’ Làng TNLN Tây V.Linh cho UB xã Vĩnh Hà
- C: Dự HN ký kết CT quân sự & QP 2019
- C: Thẩm định ĐTM ( PH1)
- C: Tặng quà cho bà Hồ A Nun

- Đ/c Hoàng; P.QLĐĐ
- P.QLĐĐ
- Đ/c Hiếu, TTr, P.QLĐĐ
- LĐ sở; P.QLĐĐ

- Đ/c Hiếu
- HĐTĐ
- BTV CĐCS

4

23/1

- S: Họp g/q đề nghị UBND huyện H.Hóa
- C: Khảo sát đầu tư điện gió Ba Tầng
- C: Họp HĐTĐ ĐTM
- Dự HN tại Quân khu 4 ( 2 ngày)
- Đ/c Hoàng; P.QLĐĐ
- P.QLĐĐ
- HĐTĐ
- Đ/c Hiếu

5

24/1

- S: Bổ sung QH điện gió Hướng Sơn II
- S: Tham dự HN triển khai CT ngành Nội vụ 2019
- Kiểm tra XN hoàn thành 02 bãi rác C.Lộ&G.Linh


- P.QLĐĐ
- Đ/c Thịnh
- Đ/c Nam, CCMT


6

25/1

- Tham gia tiếp công dân định kỳ

- S: Tham dự HN thúc đẩy chuổi GT sản xuất lạc


- S: Đ/c Hoàng; TTr
- C: Đ/c Nam; TTr
- Đ/c Nam                                                                          QT-06/M.08
   

                                                                         GIÁM ĐỐC SỞ