Lịch công tác tuần từ ngày 11/2 đến 15/2/2019

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                    Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

 

                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                               Từ ngày 11/2/2019 đến 15/2/2019

               

THỨ

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG


2


11/2


- 7h30: Chào cờ
- Gặp mặt đầu năm
- 8h30: Tết trồng cây ( tại TTQT)
- Tham gia tết trồng cây theo lịch UB tỉnh- LĐ sở; Đoàn TN
- Đ/c Nam, CCMT
3


12/2

- S: Giao đất thực địa cho NPĐ Cam Mai 

- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ 

4

13/2

- S: Giao đất thực địa cho CTy Sông Hiền 
- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

5

14/2

- S: Kiểm tra tiến độ DA’ đường dọc khu KT Đông Nam 


- Đ/c Khoa, P.QLĐĐ

6

15/2

- Làm chuyên môn 


                                                                          QT-06/M.08
   

                                                                         GIÁM ĐỐC SỞ