Lịch công tác tuần từ ngày 03/6/2019 đến 07/6/2019

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                    Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

 

                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                               Từ ngày 03/6/2019 đến 07/6
/2019

               

THỨ

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG


2


03/6


- 7h15: Chào cờ
- 9h: Họp HĐ kiểm kê tài sản TTCTNN
- C: Khảo sát điện mặt trời tại KKT ĐN
- C: Họp TĐ PÁ BT GPMB dự án AE Resort
- Tập huấn QLR cộng đồng ( 4 ngày)
- Xác minh đơn bà Nguyễn Thị Duyên ở Cam Lộ
- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ
- Đ/c Hiếu, P.QLDĐ
- Dự án BCC
- Tổ xác minh


3


04/6

- C: Họp TĐ giá khởi điểm ĐG đất G.Linh ( PH1)
- C: Họp nghiệm thu SP cấp giấy Cam Lộ
- C: Dự lễ khởi công XD nhà thờ Ba Lòng
- Kiểm tra CSHT dự án BCC tại Hướng Phùng
- Khảo sát ĐTM DÁ sx bê tông, Nhà máy gia công điêu khắc

- Đ/c Hiếu; P,QLĐĐ
- HĐTĐ sở
- P.QLĐĐ
- VP Dự án BCC, TTQĐ
- Đoàn khảo sát


4

05/6

- C: Họp g/q đề nghị của Viễn thông QT ( tại Vĩnh Thái)
- S: Làm việc với UB huyện H.Hóa về DÁ đo đạc TT Khe Sanh
- S: Kiểm tra thực địa khu vực đề nghị khai thác cát ở Hải Lăng
- C: Họp xem xét đề nghị TTQĐ về đấu giá đất thuê ( PH1)
- Khảo sát thực địa ĐTM

- Đ/c Hoàng; P.QLĐĐ

- Đ/c Hiếu, P.ĐĐBĐ

- Đ/c Khoa, P.KS&N

- Đ/c Hiếu; P.QLĐĐ

- Đoàn khảo sát

5

06/6

- C: Thẩm định tiền cấp quyền khai thác KS ( PH1)
- C: Tham gia Đoàn GS của Ban KTNS-HĐND tỉnh tại CTy LN Triệu Hải
- Thẩm định ĐTM ( PH2)

- Đ/c Khoa, P.KS&N
- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

- HĐTĐ

6

07/6

- S: Tham gia Đoàn GS của Ban KTNS-HĐND tỉnh tại CTy LN đường 9
- S: Kiểm tra thực địa hạ độ cao đất tại Gio Linh


- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

- Đ/c Khoa, P.KS&N                                                                          QT-06/M.08    

                                                                         GIÁM ĐỐC SỞ