Lịch công tác tuần từ ngày 23/9/2019 đến 27/9/2019

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                    Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                               Từ ngày 23/9/2019 đến 27/9
/2019

THỨ  

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG


2


23/9


- Tiếp dân tại Sở (Cả ngày)

- 9g00’: Họp Chi bộ Văn phòng Sở

- S: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ tại UBND tỉnh

- C: Thu hồi đất tại thực địa của Cty CPTMDV Quảng Trị

- C: Họp tại BQLKKT tỉnh về vị trí nhà máy SX Lều tại KCN nam Đông Hà

- Làm việc với Bộ TNMT tại Hà Nội (3 ngày)

- Thanh tra chấp hành pháp luật TNMT tại huyện Triệu Phong (cả tuần)


- Lđ Sở, TTr

- ĐV

- VPS

 

- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

 

- P.QLĐĐ

 

- Đ/c Nam, TTQT

- Đoàn Thanh tra


3


24/9

- S: Họp giải quyết đề nghị của Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải (PH1)

- C: Làm việc với TT Hành chính công tỉnh về TTHC

 

- Dự Hội nghị Dự án VILG tại Hà Nội (3 ngày)

- Dự Hội thảo về xử lý nước thải đô thị tại Hà Nội (2 ngày)


- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

 

- Lđ Sở, VP, đại diện: P.QLĐĐ, P.ĐĐBĐ,CCBĐ, P.KS-N, CCMT, VPĐK

- Đ/c Hiếu, DA VILG

- CCMT


4

25/9

- Tiếp công dân định kỳ

 

- Tham dự sinh hoạt Chi bộ tại Hải Lăng- S: Đ/c Hoàng, TTr

- C: TTr

- GĐ sở


5

26/9

- Tham dự Hội thảo về Tài chính và kinh nghiệm thực hiện DA do TW tổ chức tại Đà Nẵng (2 ngày)

- S: Tham gia với giám sát dự án kho xăng dầu Việt Lào theo y/c của Ban KTNS-HĐND tỉnh

- S: Dự Hội nghị quốc phòng toàn dân tại BCH quân sự tỉnh

- S: Kiểm tra thực địa khu vực đề nghị cải tạo, hạ độ cao đất tại xã Hải Lệ, TX Quảng Trị- GĐ sở, VP DA BCC

 

- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

 

- VPS

 

- P.KS-N6

27/9

- S: Họp giải quyết đề nghị của Cammimex (PH1)

- S: Kiểm tra thiết bị, dữ liệu quan trắc tự động tại Cty CP Xi măng Bỉm Sơn- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

- CCMT                                                                          QT-06/M.08 

GIÁM ĐỐC SỞ