Lịch công tác tuần từ ngày 30/9/2019 đến 04/10/2019

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                    Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                               Từ ngày 30/9/2019 đến 04/10
/2019

THỨ  

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG


2


30/9


- 7g30’: Hội ý Lãnh đạo Sở

- 8g30’: Họp Đảng ủy tháng 9

 


- 10g00’: Trực báo tháng 9

 


- S: Khảo sát thực tế việc triển khai DA Đầu tư XD công trình khai thác ti tan

- C: Làm việc với Công an tỉnh (PH1)

 

- C: Họp tại UBND tỉnh về triển khai thu phí lệ phí tại TTHCC tỉnh

- Thanh tra chấp hành pháp luật TNMT tại huyện Triệu Phong (cả tuần)- Lđ Sở, CVP

- ĐU, BTCB TTQT, PBTCB CCMT

- Lđ Sở; trưởng, phó các ĐV sở, PCVP

- CCMT, P.KS-N

 


- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ, TTr, TTQĐ, VPĐK

- VP, KTT

 

- Đoàn Thanh tra


3


01/10

- S: Tham gia Đoàn TCMT khảo sát thực tế ĐTM

- C: Giao đất thực địa tại xã Vĩnh Chấp và xã Vĩnh Thành

- Kiểm tra sản phẩm Đo đạc bản đồ (2 ngày)


- Đ/c Nam

 

- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

- P.ĐĐBĐ-VT, VPĐK4

02/10

- S: Họp tại Hướng Hóa về Trạm kiểm soát liên hợp

- S: Tham gia với TA tỉnh giải quyết tranh chấp đất đai tại Hướng Hóa

- C: Họp giải quyết kiến nghị của TTPTQĐ tỉnh về thu hồi đất XD đập ngăn mặn (PH1)


- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

- P.QLĐĐ

 


- Đ/c Hiếu, P.QLĐĐ


5

03/10

- S: Kiểm tra thực địa khu vực đề nghị khảo sát cát, sỏi tại xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng

 

- P.KS-N

 

6

04/10

- Tập huấn về Thi đua khen thưởng tại Nghệ An

- Làm việc với Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ

+ 8g: Công bố QĐ (PH1)

 

+ 14g: Làm việc với Văn phòng Sở (PH1)

- Kiểm tra sản phẩm Đo đạc bản đồ (cả ngày)- Lđ sở, VPS


- Lđ sở, CVP, PVP; trưởng các ĐV:TTr,TTKT

 VPĐK, TTQT, TTPTQĐ

- VPS.

- P.ĐĐBĐ-VT, VPĐK
                                                                          QT-06/M.08 

GIÁM ĐỐC SỞ