Lịch công tác tuần từ ngày 17/02/2020 đến 21/02/2020

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                               Từ ngày 17/02/2020 đến 21/02/2020 

THỨ 

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG


2


17/02


- 8g00’: Hội ý Lãnh đạo Sở

- 9g00’: Họp Đảng ủy

- C: Dự họp tại UBND tỉnh

- C: Dự họp tại UBND tỉnh

- C: Làm việc với UBKT tỉnh ủy (PH1)

- C:Làm việc với Tập đoàn T&T tại BQL Khu Kinh tế

- C: Dự họp tại UBND huyện Triệu Phong
- Lđ Sở, CVP

- ĐUV

- GĐ Sở

- Đ/c Hiếu

- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

- P.QLĐĐ

 

- P.QLĐĐ
3


18/02

- S: Họp thẩm định phương án hỗ trợ để GPMB công trình đường dây 220 KV (PH1)

- C: Thẩm định ĐTM Nhà máy đan lát (PH 1)

- C: Dự họp tại UBND tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả TTHC

- Đi công tác HN


- Đ/c Hiếu, P.QLĐĐ

 

- Đ/c Nam, HĐTĐ

- VP

 

- Đ/c Lập (P.QLĐĐ)
4

19/02

- S: Bàn giao khu vực khai thác mỏ đá tại Đakrông

- C: Đánh giá hiệu quả mô hình Xử lý rác ở Hải Vĩnh- GĐ Sở, P.KS-N, P.ĐĐBĐ-VT

- CCMT


5

20/02

- S: Dự Hội nghị tại Thành ủy Đông Hà

- S: Thẩm định ĐTM Nhà máy điện gió Phong Liêu Hướng Hoá


- GĐ Sở


- HĐTĐ


6

21/02

- Đài PTTH tỉnh phỏng vấn

- C: Khảo sát thực địa ĐTM Nhà máy gỗ Bắc Long Sơn tại Vĩnh Linh

- Đ/c Hoàng, TTr

- HĐTĐ
                                                                          QT-06/M.08 

GIÁM ĐỐC SỞ