Lịch công tác tuần từ ngày 16/3/2020 đến 20/3/2020

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                               Từ ngày 16/3/2020 đến 20/3/2020  

THỨ 

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG


2


16/3- S: Dự họp tại Tỉnh ủy

- S: Làm việc với UBND huyện Gio Linh (PH1)

- 10g00’: Làm việc với Tạp chí Vietnam Business Forum (PH1)


- C: Kiểm tra thực địa hồ sơ xin thuê đất của Cty CP chế biến gỗ Hải Lăng

- 15g00’: Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch CB CCBĐ


- GĐ Sở

- Đ/c Hiếu, đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ,

VP

- P.QLĐĐ

 


- VP, CCBĐ3


17/3

- 7g30’: Hội ý BTV, Lãnh đạo Sở

- 9g00’: Họp CB chủ chốt

 

 

 


- 10g00’: Họp Đảng ủy


- S: Khảo sát địa điểm nuôi tôm CN cao tại Vĩnh linh

- C: kiểm tra thực địa hồ sơ xin thuê đất của Cty điện gió Hướng Phùng

- C: Họp tại TTPTQĐ tỉnh xem xét phương án hỗ trợ GPMB khu đô thị Bắc Sông Hiếu

- Làm việc với Huyện Đakrông và Hướng Hoá về bàn giao rừng trồng và cấp GCN QSDĐ của DA (2 ngày)

- Lđ sở

- Đảng ủy; BT, PBT ĐBBP, Chi bộ thuộc Đảng bộ; trưởng các ĐV và đoàn thể.

- Các đc trong Đảng ủy

- P.QLĐĐ


- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

 

- P.QLĐĐ

 


- Dự án BCC, P.ĐĐBĐ


4

18/3

- S: Họp gia hạn giấy phép khoáng sản tại địa bàn huyện Đakrông (PH1)

- S: Họp tại BQL Khu Kinh tế tỉnh


- S: Thu hồi đất tại thực địa của BCHQS tỉnh để giao UBND thị xã Quảng Trị quản lý.

- C: Họp giải quyết đề nghị của UBND huyện Triệu Phong về GPMB cụm CN đông Ái Tử (PH1)


- GĐ Sở, P.KS-N

 


- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

- P.QLĐĐ

 


- Đ/c Hiếu, P.QLĐĐ

5

19/3

- S: Rà soát đơn kiến nghị nhóm hộ Hoàng Kim Giao, Đông Giang, Đông Hà

- S: Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch CB CCMT

- TTr, P.QLĐĐ

 


- VP, CCMT

6

20/3

- S: Dự họp tại Tỉnh ủy

- 13g30’:Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở (Hội trường t4)

 

- GĐ Sở

- ĐV
                                                                          QT-06/M.08 

GIÁM ĐỐC SỞ