Lịch công tác tuần từ ngày 27/4/2020 đến 01/5/2020

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                    Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                               Từ ngày 27/4/2020 đến 01/5/2020

THỨ  

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG


2


27/4


- C: Kiểm tra thực tế phục vụ xác nhận hoàn thành tại Công ty TNHH MTV Hồng Đức Vượng

- 16g: Dự HN lấy PTN bổ nhiệm lại CB tại VPĐK

- Làm việc với xã Tà Long về dự án GEF (03 ngày)


- Đ/c Nam, CCMT

 

- VP


- DA GEF


3


28/4


- S: Họp thẩm định cấp quyền khai thác khoáng sản kho cảng xăng dầu Hải Hà (PH1)

- C: Họp tháo gỡ vướng mắc cấp Giấy chứng nhận theo Dự án (PH1)

- GĐ sở, P.KS-N

 

 

- Đ/c Hiếu, P.QLĐĐ, P.ĐĐBĐ-VT, ĐVTV


4

29/4

- S: Họp Chi bộ Văn phòng Sở (PH1)

- C: Thẩm định ĐTM dự án Nâng cấp, sửa chữa cảng cá Cửa Tùng (PH1)
- ĐV

 

- Đ/c Nam, HĐTĐ


5

30/4

NGHỈ LỄ

(Trực theo lịch)


6

01/5

NGHỈ LỄ

(Trực theo lịch)

                                                                          QT-06/M.08