Lịch công tác tuần từ ngày 04/5/2020 đến 08/5/2020

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                               Từ ngày 04/5/2020 đến 08/5/2020  

THỨ 

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG


2


04/5


- 7g15’: Chào cờ và sinh hoạt tư tưởng tháng 5/2020

- S: Kiểm tra thực địa khu vực mỏ đá Tân Hợp, huyện Hướng Hóa

- S: Làm việc với bộ đội biên phòng tại Mỹ Thủy

- C: Kiểm tra thực địa 02 khu vực đề nghị gia hạn mỏ cát, sỏi tại huyện Đkrông

- C: Họp thẩm định KHSD đất của huyện Vĩnh Linh (PH1)

- Làm việc với DA GEF 2 huyện Đakrông, Hướng Hóa (cả tuần)

- Các ĐV


- GĐ sở, P.KS&N, TTr

- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

- GĐ sở, P.KS&N, TTr

 

- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

- DA GEF3


05/5

- S: Triển khai gói thầu đợt 1 Dự án VILG (PH1)

- C: Giao đất thực địa cho Cty CO Licogi 13

- Đ/c Hiếu, DA VILG

- P.QLĐĐ


4

06/5

- S: Thẩm định phương án SD đất của Cty TNHH 1TV Lâm nghiệp Bến Hải (PH1)

- S: Họp tại UBND xã Triệu An về GPMB kho xăng dầu Việt lào

- S: Làm việc tại xã Triệu Nguyên về mô hình hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6

- C: Họp thẩm định PA BT-GPMB CHXD Hải Hà (PH1)

- C: Họp giải quyết cấp giấy CNQSD đất cho ông Kiên (PH2)


- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

 

- P.QLĐĐ

 

- CCMT

 


- Đ/c Hiếu, P.QLĐĐ

- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

5

07/5

- 8g: Hội ý BTV, Lãnh đạo Sở (PH1)

- 9g30’: Họp Đảng ủy

- S: Họp giải quyết đề nghị của BALDA đường Hồ Chí Minh về vị trí bãi đổ thải (PH2)

- C: Làm việc với UBKT TU (PH1)

- Lđ Sở, CVP


- ĐUV

- Đ/c Hiếu, P.QLĐĐ

 

- Lđ Sở; trưởng các ĐV: TTr, QLĐĐ, VPĐK, VPS

6

08/5

- S: Kiểm tra thực địa khu vực mỏ đá vôi Khối D tại huyện Cam Lộ

- Tiêu huỷ hải sản tồn kho của bà Lê Thị Thuộc, TT Cửa Tùng

- S: Họp giải quyết đề nghị của Cục đường thủy nội địa Việt Nam (PH1)

- C: Tham gia thẩm định tại chỗ với TAND tỉnh tại Đông Thanh

- GĐ sở, P.KS&N

- Đ/c Nam, CCMT

- Đ/c Hoàng, P.QLĐĐ

- P.QLĐĐ
                                                                          QT-06/M.08 

GIÁM ĐỐC SỞ