Lịch công tác tuần từ ngày 25/5/2020 đến 29/5/2020

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                               Từ ngày 25/5/2020 đến 29/5/2020  

THỨ 

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG


2


25/5- Tiếp công dân định kỳ tháng 5/2020

 


- S: Khảo sát thực địa để thỏa thuận đường dây đấu nối nhà máy điện gió Hướng Linh 3.

- C: Họp giải quyết đề nghị của Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông (PH1)

- Kiểm tra bàn giao rừng trồng tại 2 huyện Đakrông và Hướng Hoá (cả tuần)


- S: Đ/c Hoàng, TTr

  C: Đ/c Nam, TTr

- P.QLĐĐ

 


- Đ/c Hiếu, P.QLĐĐ

 

- DA BCC3


26/5

- S: Thẩm định ĐTM trại lợn hộ Hồ Văn Trung (PH1)


- S: Tham gia Hội thẩm nhân dân tại Tòa án tỉnh


- C: Thẩm định ĐTM Khu xử lý chất thải rắn Tà Rụt (HT T4)

- 15g30’: Duyệt Đại hội Đảng bộSở (PH1)

- Xác minh đơn khiếu nại của ông Đinh Văn Thời tại Vĩnh Linh (2 ngày)

- C: Kiểm tra tổ chức sử dụng đất theo Chỉ thị 01/CT-TTg

- Đ/c Nam, HĐTĐ

- CTTr


- Đ/c Nam, HĐTĐ- BTV, Lđ Sở, VP


- Tổ xác minh

 - TTr, P.QLĐĐ4

27/5

- S: Mở thầu Dự án VILG (PH2)


- 13g30’: Hội ý Lãnh đạo Sở

- 14g30’: Họp Đảng ủy mở rộng (PH1)


- 15g30’: Trực báo tháng 5/2020 (PH1)


- Đ/c Hiếu, DA VILG

- Lđ Sở, CVP

- ĐU, BTCB: TTQT, CCMT

- Lđ Sở, trưởng các ĐV, PCVP, PTKT Sở

5

28/5

- Làm việc với ADB tại Huế (02 ngày)

- S: Họp Chi bộ Văn phòng Sở (PH1)

- Tập huấn kế hoạch phát triển DTTS tại huyện Hướng Hóa (cả ngày)

- GĐ Sở, DA BCC

- ĐV


- Dự án VILG

6

29/5

- S: Khảo sát thực địa ĐTM Khu nhà ở chuyên gia Khu kinh tế Đông Nam

- C: Thẩm định ĐTM Khu nhà ở chuyên gia Khu kinh tế Đông Nam (PH 1)

- C: Đối thoại đơn tranh chấp đất đai của ông Nguyễn Đăng Kê tại Gio Linh


- Đ/c Nam, HĐTĐ

 

- Đ/c Nam, HĐTĐ

 

- Đ/c Hoàng, TTr
                                                                          QT-06/M.08 

GIÁM ĐỐC SỞ