Chuyên mục: Môi trường

Trung tâm Quan trắc Tài Nguyên và Môi trường Triển khai thực hiện quan trắc tài nguyên và môi trường Tỉnh năm 2018

Ngày cập nhật:  3/30/2018 2:59:13 AM

          Thực hiện Quyết định số 84/QĐ-STNMT ngày 10/01/2018 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về giao nhiệm vụ quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2018. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện nhiệm vụ quan trắc tài nguyên và môi trường trên địa bàn toàn tỉnh năm 2018.

       Việc thực hiện quan trắc chất lượng môi trường nhằm theo dõi diễn biến các thành phần tài nguyên, môi trường cơ bản trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở để đánh giá hiện trạng tài nguyên và môi trường, cung cấp số liệu, dữ liệu cho các cơ quan quản lý xây dựng kế hoạch bảo vệ tài nguyên, môi trường hàng năm và dài hạn; Kịp thời báo cáo cho các cơ quan quản lý về hiện trạng các thành phần tài nguyên, môi trường, sự biến động số lượng, chất lượng.

       Về lựa chọn các điểm, thông số, tần suất quan trắc môi trường năm 2018 phù hợp với quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Quảng Trị, tầm nhìn đến 2025; Quá trình quan trắc được triển khai trên địa bàn 9 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, thực hiện quan trắc trên các đối tượng tài nguyên nước mặt, tài nguyên nước dưới đất, quan trắc môi trường nước mặt (sông, hồ), môi trường nước dưới đất, môi trường nước biển ven bờ, môi trường nước thải đô thị, môi trường không khí xung quanh-độ rung-tiếng ồn, môi trường đất, môi trường trầm tích sông.


(Hình ảnh: Quan trắc môi trường không khí tại KCN Nam Đông Hà)

Năm 2018, tổ chức thực hiện quan trắc tại 162 vị trí gồm: tài nguyên nước mặt: 06 vị trí, tài nguyên nước dưới đất: 08 vị trí, môi trường nước sông: 32 vị trí, xâm nhập mặn: 14 vị trí, môi trường nước hồ: 10 vị trí, môi trường nước biển ven bờ: 9 vị trí, môi trường nước dưới đất: 25 vị trí, môi trường nước thải đô thị: 11 vị trí, môi trường không khí xung quanh-độ rung-tiếng ồn: 25 vị trí, môi trường đất: 15 vị trí, môi trường trầm tích sông: 07 vị trí.

Tần suất quan trắc:

- Quan trắc tài nguyên nước mặt: 2 đợt/năm (mùa khô và mùa mưa).

- Quan trắc tài nguyên nước dưới đất: 2 đợt/năm (05 lần/tháng mùa khô và 10 lần/tháng mùa mưa).

- Quan trắc môi trường nước sông, hồ (quan trắc không liên tục): Quan trắc nền: 1 đợt/tháng; Quan trắc tác động: 1 đợt/quý; Quan trắc xâm nhập mặn: 1 đợt/tuần (từ tháng 3 đến tháng 8). Mỗi đợt quan trắc 1 ngày đêm/vị trí, số lượng mẫu 3 mẫu/lần/vị trí và 12 lần/ngày.đêm (chế độ đo 02 giờ/lần và đo tầng mặt, tầng giữa, tầng đáy).

- Quan trắc môi trường nước biển ven bờ (quan trắc không liên tục): quan trắc 02 mẫu/vị trí tại mỗi đợt (chân triều và đỉnh triều biên độ lớn): Quan trắc nền: 02 đợt/năm; Quan trắc tác động: 01 đợt/quý.

- Quan trắc môi trường nước dưới đất: 2 đợt/năm (mùa khô và mùa mưa).

- Quan trắc môi trường không khí xung quanh-độ rung-tiếng ồn (đối với quan trắc không liên tục): Quan trắc nền: 1 đợt/tháng; Quan trắc tác động: 6 đợt/năm.

- Quan trắc môi trường đất: 1 đợt/năm.

- Quan trắc nước thải đô thị: 2 đợt/ năm (mùa khô và mùa mưa). 

- Quan trắc môi trường trầm tích sông: 1 đợt/năm.


          (Hình ảnh: Quan trắc môi trường nước mặt trên sông Hiếu)

Thông số quan trắc

- Quan trắc tài nguyên nước mặt: Mực nước, lưu lượng (lồng ghép với quan trắc môi trường).

- Quan trắc tài nguyên nước dưới đất (đối với các giếng quan trắc): Mực nước, nhiệt độ, chiều sâu giếng (lồng ghép với quan trắc môi trường).

- Quan trắc môi trường nước biển ven bờ (quan trắc không liên tục): pH, nhiệt độ, DO, TSS, NH4-N, PO4-P, Fe, F-, Tổng dầu mỡ khoáng, Phenol tổng số, CN-Cr(VI), Mn, Cu, Zn, Cd, Pb, As, Hg.

- Quan trắc môi trường nước sông, hồ (quan trắc không liên tục): pH, nhiệt độ, độ mặn (tại 14 vị trí quan trắc xâm nhập mặn), F-, TSS, DO, BOD5, COD, NO3-N, NH4-N, PO4-P, Fe, Tổng dầu mỡ khoáng, HCBVTV nhóm Clo, E.coli, Coliform;

- Quan trắc môi trường nước dưới đất: pH, TDS, COD, Độ cứng, NH4-N, NO2-N, NO3-N, SO42-, PO4-P, Cr(VI), Mn, Cu, Zn, As, Hg, Fe, HCBVTV nhóm Clo, Coliform, E.coli.

- Quan trắc môi trường không khí xung quanh-độ rung-tiếng ồn (quan trắc 1h): Vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió), độ rung, bụi lơ lửng, tiếng ồn, CO, NO2, SO2;

- Quan trắc môi trường đất: pHKCl, Ca trao đổi, Mg trao đổi, Fe di động, Clorua trao đổi, P2O5 dễ tiêu, K2O dễ tiêu, Tổng N, Tổng P, Cd, Zn, As, Cu, Pb, Tổng hữu cơ, HCBVTV nhóm Clo.

- Quan trắc môi trường nước thải đô thị: pH, TSS, TDS, BOD5, COD, NH4-N, PO4-P, Tổng dầu mỡ, Coliform.

- Quan trắc môi trường trầm tích sông: Cd, Zn, As, Cu, Pb, Hg, Cr tổng, HCBVTV nhóm Clo, Tổng cacbon hữu cơ.

Đến nay, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác quan trắc tài nguyên môi trường quý 1. Trong tháng 3, Trung tâm đã triển khai thực hiện quan trắc xâm nhập mặn trên các hệ thống sông chính (sông Thạch Hãn, Bến Hải) với tần suất 01 lần/tuần, thực hiện từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2018. Kết quả quan trắc được đơn vị báo cáo hàng tháng, hàng quý với Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Chi cục Bảo vệ Môi trường). Riêng kết quả quan trắc xâm nhập mặn được sự ủy quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị báo cáo trực tiếp với UBND tỉnh, Đài truyền hình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chi cục Bảo vệ môi trường để kịp thời thông báo, cảnh báo.
         Với những kết quả đạt được hoàn thành trong năm 2017, năm 2018 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan trắc tài nguyên và môi trường do UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường giao.
                                                       
 Bài và ảnh: Lê Quốc Tuyển (TTQT)

 

 

   Phát động thực hiện Mô hình Tăng cường năng lực phân loại, xử lý rác tại nguồn khu vực nông thôn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2020
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiêu huỷ hàng hải sản tồn kho bị hư hỏng tại cơ sở bà Lê Thị Thuộc, khu phố An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2020: Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên
   Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định trực tuyến Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
   UBND tỉnh làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường để giải quyết một số nhiệm vụ cấp bách năm 2020
   Khảo sát thực địa kết hợp tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Điện gió Phong Liệu
   Nhiều hoạt động sôi nổi thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Kiểm tra, khắc phục sự cố tràn dầu tại trạm trộn bê tông nhựa của Công ty Việt Ren
   Kiểm tra và xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Đai An, thành phố Đông Hà
   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019