Chuyên mục: Đảng và Đoàn thể

Kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khoá XII) tại Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020

Ngày cập nhật:  5/16/2020 9:22:47 AM

        Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị đã đạt được những kết quả tích cực; nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, đơn vị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt.
        Trên cơ sở tiếp thu nội dung Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khoá XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị Đảng ủy để quán triệt, chỉ đạo triển khai Chỉ thị. Căn cứ Kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (Nay là Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh) và văn bản của Đảng ủy Sở, cấp ủy các chi bộ, đoàn thể đã chủ động triển khai đến toàn thể cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên thông qua nhiều hình thức như: Hội nghị, sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề và thông qua sinh hoạt của các đoàn thể. Kiện toàn Bộ phận giúp việc cấp ủy về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Đảng ủy Sở.


Hội nghị học tập chuyên đề năm 2017

        Đảng ủy Sở đã triển khai quán triệt, nghiên cứu, học tập: (1) Chuyên đề năm 2016-2017: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; (2) Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; (3) Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; (4) Chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Có 3/4 năm, Đảng ủy Sở tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt tập trung toàn thể đảng viên, CBCCVC-NLĐ với hơn 1000 lượt người tham gia. Kết quả của việc tiếp thu, học tập các chuyên đề là phần thu hoạch cá nhân được viết tay hoặc đánh máy, rõ ràng, sạch đẹp, trình bày nhận thức của cá nhân về những nội dung được tiếp thu, trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

Đảng ủy Sở đã ban hành văn bản yêu cầu cấp ủy/Bí thư Đảng bộ BP, các Chi bộ triển khai các nội dung theo hướng dẫn; đồng thời, phối hợp với chính quyền, đoàn thể nghiên cứu nội dung, quán triệt, liên hệ thực tiễn phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại Đảng bộ BP, các Chi bộ phải gắn với nội dung tổ chức Diễn đàn sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng bản đăng ký và cam kết theo mẫu; kết quả thực hiện là căn cứ để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm. Đảng ủy đã yêu cầu cấp ủy các chi bộ xây dựng chương trình hành động của tập thể; người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, đoàn thể có kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung 4 khóa XII; yêu cầu xây dựng kế hoạch hành động của tập thể về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh.

Đảng ủy đã tiếp tục chỉ đạo các Chi bộ xây dựng các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (Khoá XII) của Ban Chấp hành Trung ương gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (Khoá XII) của Bộ Chính trị thông qua nội dung sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, thông qua công tác chỉ đạo điều hành nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị.

Đảng uỷ Sở đã chỉ đạo UBKT Đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát trong đó có nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Từ năm 2017 đến nay, Đảng ủy và UBKT đã tiến hành kiểm tra tại 03 chi bộ về thực hiện chỉ thị Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết trung ương 4. Đảng ủy cũng đã giao Bộ phận giúp việc cấp ủy về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW có trách nhiệm theo dõi, giám sát, báo cáo Đảng ủy Sở định kỳ để làm căn cứ đánh giá, thi đua khen thưởng.

Cán bộ, đảng viên trong Sở đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong trình bày quan điểm, chính kiến, nhiều cá nhân đã mạnh dạn phê bình và tự phê bình để góp phần xây dựng tập thể đảng bộ, các chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Cán bộ, đảng viên thực hiện lề lối làm việc nghiêm túc, đổi mới tư duy, tích cực công tác; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tích cực CCHC, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân. Sở đã bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở cơ quan (gắn với chuẩn mực đạo đức của CBCC ngành Tài nguyên và Môi trường).

       Cán bộ, đảng viên, CCVC-NLĐ đã rút ra một số kinh nghiệm bước đầu trong cách làm, phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Ngành đều nêu cao tính gương mẫu, đi đầu để đảng viên và quần chúng học tập, noi theo trên hầu hết các mặt, các lĩnh vực như: Ý thức chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; thái độ phục vụ nhân dân; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; tinh thần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; trong toàn Ngành không có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lao động có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ qua quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII).


Các cá nhân điển hình được nhận giấy khen của Đảng ủy Sở

       Năm 2016, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã được Đảng ủy Khối khen thưởng thành tích 5 năm (2011 - 2015) thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Giai đoạn 2016 – 2020: có 05 lượt tập thể, cá nhân đã được Đảng ủy Khối khen thưởng thành tích thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị; Đảng ủy Sở cũng đã biểu dương điển hình, khen thưởng 30 lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

     Đạt được những thành quả nêu trên là vì Sở TN&MT luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ TN&MT, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Tập thể BCH, BTV Đảng uỷ luôn đoàn kết, thống nhất trong hành động, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong điều hành, sinh hoạt và tổ chức thực hiện. Sở có có truyền thống đoàn kết, chung sức xây dựng ngành ngày càng lớn mạnh về mọi mặt.
                                                                                                 
Bài và ảnh: Việt Thịnh (Đảng ủy Sở)

 

 

   Trung tâm Quan trắc Tài Nguyên và Môi trường Tổ chức Hội nghị cán bộ, VC-LĐ năm 2021; triển khai kế hoạch và ký kết giao ước thi đua năm 2021
   Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
   Công đoàn Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường nâng cao chất lượng hoạt động tại cơ sở, làm tốt công tác nữ công
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn với chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-TW: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”
   Sở Tài nguyên và Môi trường dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV, giai đoạn 2020-2025
   Chi đoàn Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường: Chung tay ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt và hỗ trợ, hướng dẫn người dân xử lý nước giếng sau lũ
   Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường chung tay ủng hộ khắc phục thiệt hại do mưa lũ
   Công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai và thăm hỏi, động viên gia đình viên chức bị thiệt hại do mưa lũ
   Trao tặng quà “Chung tay hướng về đồng bào vùng lũ”
   Công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh phó trưởng phòng hành chính – tổng hợp, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đông Hà