Chuyên mục: Đảng và Đoàn thể

Ban hành Kế hoạch Quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày cập nhật:  7/24/2020 2:51:06 AM

          Ngày 20 tháng 7 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1055/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

          Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và rủi ro trước những tác động của biến đổi khí hậu thông qua việc tăng cường khả năng chống chịu, năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái; thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào hệ thống chiến lược, quy hoạch.

Theo nội dung của Quyết định đã ban hành, trong giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định 03 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

          1. Nâng cao hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu và thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào hệ thống chiến lược, quy hoạch.

          2. Tăng cường khả năng chống chịu và nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái thông qua việc đầu tư cho các hành động thích ứng, khoa học và công nghệ, nâng cao nhận thức để sẵn sàng điều chỉnh trước những thay đổi của khí hậu.

          3. Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng ứng phó với thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng do biến đổi khí hậu

       Theo phân cấp trách nhiệm giám sát và đánh giá ở địa phương: Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giám sát, đánh giá việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ cấp địa phương và cấp cộng đồng trên địa bàn tỉnh; tổng hợp tình hình thực hiện để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu trước ngày 31 tháng 12 hằng năm.

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra các dự án trồng rừng ứng phó với BĐKH

          Về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu tại tỉnh Quảng Trị, Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn trực thuộc Sở TN&MT được giao là cơ quan tham mưu về xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của địa phương, tham mưu Sở TN&MT thực hiện các nhiệm vụ thuộc chiến lược, chương trình, kế hoạch quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo xây dựng và cập nhật lần 2 đối với Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Quảng Trị, thực hiện đánh giá khí hậu địa phương, tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền và ứng phó với biến đổi khí hậu cho cán bộ công chức các cấp và cộng đồng dân cư. Triển khai thực hiện các dự án trồng rừng ngập mặn, rừng trên cát nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu…

Hợp tác quốc tế về ứng phó với BĐKH

 

 

Trong các năm tiếp theo, thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch theo Quyết định 1055/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở TN&MT tiếp tục nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện các cơ chế chính sách, giám sát và đánh giá các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng dẫn tích hợp yếu tố biến đổi khí hậu vào quy hoạch, kế hoạch của các ngành, địa phương; thực hiện các nhiệm vụ, dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, huy động nguồn lực và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về ứng phó với BĐKH tại địa phương.
                                                                                                               
Bài và ảnh: Đức Phương (VP Sở)

 

   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ chuyên đề: "Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng"
   Đảng ủy Sở TN&MT tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng
   Chi đoàn Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)
   Đoàn cơ sở Sở TN&MT tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)
   Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức các hoạt động ra quân đầu năm xuân Tân Sửu 2021
   Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ đầu năm mới Tân Sửu - 2021
   Tham gia hưởng ứng Tết trồng cây năm 2021 và Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai công tác quản lý ngành tài nguyên và môi trường năm 2021
   Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng Thủy văn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2021
   Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và Triển khai nhiệm vụ năm 2021