Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Chi bộ Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn Tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2020

Ngày cập nhật:  9/15/2020 8:18:53 AM

         Năm 2020 là năm đất nước có nhiều ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn, sự kiện chính trị quan trọng như: 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930- 2020), 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2020), 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975-2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-2020)…Đặc biệt, năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng đặt ra trước toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, cần nỗ lực và tập trung giải quyết. Năm 2020 cũng là năm tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
        Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/BTGĐUK ngày 03/3/2020 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hướng dẫn tổ chức Diễn đàn Chi bộ năm 2020 và văn bản số 121-CV/ĐU ngày 06/3/2020 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Diễn đàn Chi bộ năm 2020, ngày 23/7/2020 và ngày 28/8/2020 Chi bộ Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn tổ chức diễn đàn sinh hoạt Chi bộ với 3 chuyên đề, được lồng ghép vào các cuộc họp Chi bộ và trực báo cơ quan định kỳ hàng tháng, bao gồm: Chuyên đề 1: Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chuyên đề 2: Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chuyên đề 3: “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Tham gia diễn đàn có 7 đồng chí đảng viên trong Chi bộ. Tại buổi diễn đàn, đồng chí Bí thư đã đánh giá tình hình thực hiện các nội dung của Diễn đàn năm 2019, nêu các nội dung chuyên đề học tập trong năm 2020. Các đảng viên đã tích cực đưa ra các ý kiến thảo luận, liên hệ với thực tiễn tại cơ quan, đơn vị và bản thân mỗi người.

Chi bộ nhấn mạnh đến mục tiêu bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào Chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị thấm nhuần sâu sắc nội dung tư tưởng, chính trị và giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm phát huy sức mạnh nội lực, tạo động lực cho công cuộc đổi mới đất nước của Đảng, của dân tộc. Coi đoàn kết là lẽ sống, đạo lý của Đảng, của dân tộc ta trong dựng nước và giữ nước. Đối với 27 biểu hiện về suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống như, các đảng viên đã đưa ra thảo luận các biểu hiện: số 7, số 11, số 18, số 36, số 40, số 47, phân tích kỹ từng biểu hiện suy thoái, dẫn đến những hậu quả gì và giải pháp để khắc phục. Từ đó nâng cao ý thức cho cán bộ, đảng viên tích cực học tập để nói đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao tinh thần đấu tranh phê và tự phê, tu dưỡng rèn luyện đạo đức. Không trung bình chủ nghĩa, không làm việc qua loa, đại khái; mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao ý thức trách nhiệm với công việc được giao, có kế hoạch làm việc rõ ràng, Chi bộ nêu cao vai trò kiểm tra, giám sát, kịp thời nhắc nhở, động viên cán bộ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Bí thư đã đưa ra kết luận, tiếp thu các ý kiến tham gia của các đảng viên, bổ sung các nội dung trao đổi, thảo luận và những nhiệm vụ, giải pháp khắc phục, sửa chữa. Đồng thời kêu gọi cán bộ đảng viên tiếp tục tăng cường xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.
                                                                                                                               
Bài và ảnh: Phan Lương