Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Công bố hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật:  11/2/2020 3:00:17 AM
 

             Ngày 27/10/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3064/QĐ-UBND về việc Phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Trị. Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Trị do Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn phối hợp với Viện Nghiên cứu biển và hải đảo – Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thực hiện. Việc xây dựng ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư 29/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 của Chính phủ quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.

          Theo đó, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Trị bao gồm: ranh giới ngoài và ranh giới trong của hành lang bảo vệ bờ biển, cụ thể:

        - Ranh giới ngoài của hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Trị là đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đã được công bố tại Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị.

       - Ranh giới trong của hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Trị chi tiết kèm theo phụ lục Quyết định số 3064/QĐ-UBND.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và môi trường có trách nhiệm:

       - Công bố ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển trên các phương tiện thông tin đại chúng không quá 20 ngày, kể từ ngày ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển được phê duyệt.

      - Thực hiện việc cắm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển không quá 60 ngày, kể từ ngày ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển được phê duyệt.

      - Trình UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý việc khai thác, sử dụng và bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Trị.

      - Nghiên cứu đề xuất giải pháp cấp bách để bảo vệ các khu vực hành lang bảo vệ bờ biển có nguy cơ xói sạt lở cao.

      Nội dung Quyết định và Bản đồ thể hiện ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Trị được đính kèm Tại đây
                                                                                                   
Bài và ảnh: Tây Đức (CCBĐ)