Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Triển khai thực hiện Cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường vùng biển, ven bờ và hải đảo tỉnh Quảng Trị năm 2020

Ngày cập nhật:  12/16/2020 8:35:16 AM

           Thực hiện Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình “Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường vùng biển, ven bờ và hải đảo tỉnh Quảng Trị”; Từ năm 2015 đến 2018, được sự chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Biển Hải đảo và Khí tượng thủy văn đã hoàn thiện nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường vùng biển, ven bờ và hải đảo tỉnh Quảng Trị”. Nhiệm vụ đã xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý hệ thống trên nền WebGIS, mã nguồn mở đảm bảo hệ thống Cơ sở dữ liệu chạy trực tuyến.
          Tuy nhiên, thông tin, số liệu luôn thay đổi hàng năm do đó cần phải cập nhật mới để đảm bảo tính liên tục, kịp thời, khách quan và chính xác trong quá trình sử dụng. Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có chủ trương hàng năm phải cập nhật làm mới hệ thống số liệu của cơ sở dữ liệu biển, hải đảo. Thực hiện Quyết định số 2688/QĐ-STNMT ngày 28/8/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt nhiệm vụ: Cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường vùng biển, ven bờ và hải đảo tỉnh Quảng Trị năm 2020, Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng Thủy văn đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tiến hành lấy và phân tích chất lượng môi trường các thành phần: không khí, nước dưới đất, nước biển ven bờ và trầm tích tại các vị trí ven bờ và hải đảo tỉnh Quảng Trị.

Lấy mẫu tại đảo Cồn Cỏ

Lấy mẫu tại các vị trí ven bờ

Bên cạnh đó, Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng Thủy văn cũng đã phối hợp với Trung tâm Thông tin lưu trữ và Thư viện tài nguyên môi trường quốc gia Thu thập và nhập dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu các thông tin như: Điều kiện tự nhiên, hiện trạng môi trường, tai biến thiên nhiên, các công trình, dự án ven biển, Thu thập thông tin tại các huyện và 11 xã ven biển, Thu thập ảnh viễn thám, Thu thập các bản đồ vùng biển đảo Quảng Trị…
        Việc xây dựng và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu một cách có hệ thống và thống nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia, đảm bảo cung cấp dữ liệu, thông tin kịp thời và đầy đủ về hiện trạng tài nguyên, môi trường vùng biển, ven bờ và hải đảo của địa phương cho cộng đồng, các nhà đầu tư, các nhà quản lý; giúp tiết kiệm được thời gian và kinh phí trong việc tra cứu thông tin, dữ liệu, cũng như mang lại hiệu quả đầu tư, phục vụ tốt công tác quản lý biển và hải đảo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội đồng thời góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng trên biển.
                                                                                           
 Bài và ảnh: Tây Đức (CCBĐ)