Chuyên mục: Đo đạc - bản đồ và viễn thám

“Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là vấn đề then chốt của Công tác quản lý nhà nước về đất đai”

Ngày cập nhật:  10/23/2015 4:47:17 AM

     Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.
     Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.
     Quy hoạch, kế hoạch sử dụng sử dụng đất là một trong mười lăm nội dung quản lý nhà nước về đất đai; tuy nhiên nó là một nội dung cực kỳ quan trọng, là then chốt trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, điều đó được thể hiện ở một số mặt sau đây:
     - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm căn cứ để Nhà nước thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; làm căn cứ để UBND các cấp có kế hoạch đầu tư, khai hoang, phục hóa, cải tạo đất để đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.
     - Là biện pháp hữu hiệu của Nhà nước nhằm tổ chức lại việc sử dụng đất, tránh chồng chéo, gây lãng phí đất đai, tránh tình trạng chuyển mục đích tùy tiện (đặc biệt là chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng…), ngăn ngừa các tình trạng tiêu cực, tranh chấp, hủy hoại đất đai, phá vỡ môi trường sinh thái, gây ô nhiễm môi trường.
     Xác định mục đích, ý nghĩa quan trọng của công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trong những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện lập quy hoạch sử dụng cấp tỉnh theo từng thời kỳ trình Chính phủ phê duyệt; thẩm định và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện, các phường, thị trấn theo quy định của Luật Đất đai, cụ thể:
     - Đối với cấp tỉnh:
     + Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 1996-2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 24/12/1997.
     + Điều chỉnh quy hoạch đến 2010 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 cấp tỉnh và được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 20/7/2007.
     + Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Quảng Trị đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số: 81/NQ-CP ngày 12/11/2014.
    - Đối với cấp huyện:
    + Thẩm định và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2001 - 2010 cho 10/10 huyện, thị xã.
    + Thẩm định và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) cho 10/10 huyện, thị xã, thành phố.
     + Thẩm định và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 cấp huyện cho 10/10 huyện, thị xã, thành phố.
Tuy nhiên, cùng với sự điều chỉnh về định hướng phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong giai đoạn mới (2016-2020), quy hoạch sử dụng đất các cấp cũng cần phải có sự điều chỉnh phù hợp với xu thế phát triển, nhằm khẳng định nâng cao vai trò, vị trí của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là phân bổ đất đai cho các ngành, lĩnh vực sử dụng hợp lý, hiệu quả, tránh chồng chéo; khắc phục những khó khăn, bất cập trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất... Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện.
     Đây là nội dung rất quan trọng, đòi hỏi các cấp, các ngành cần có sự quan tâm đúng mức và xác định rõ mục đích, ý nghĩa của công tác này. Có như vậy, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp mới đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả.


     (Tổ chức khảo sát, thẩm định bố trí quy hoạch sử dụng đất tại Vĩnh Linh)
                                                      

                                             Bài và ảnh: Lê văn Điều
                     Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai – Đo đạc và Bản đồ
                                    Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị

   Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại
   Hội nghị Tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
   Giới thiệu, phổ biến Luật Đo đạc và Bản đồ
   Triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Trung Giang huyện Gio Linh
   Ứng dụng công nghệ thông tin trong kết xuất dữ liệu hồ sơ quét để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các dự án tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Việt – huyện Gio Linh
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Mai - huyện Gio Linh
   Luật đo đạc và bản đồ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ: “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”
   Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam:Tổ chức Hội nghị bàn giao bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 của 17 xã khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị