Chuyên mục: Đo đạc - bản đồ và viễn thám

Thực hiện Kế hoạch số 358/KH-UBND ngày 06/02/2013 của UBND tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày cập nhật:  3/11/2013 3:51:30 AM

trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp tham gia dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi):

        Ngày 23/02/2013, Tại Hội trường Cơ quan Sở, đồng chí Nguyễn Thanh Lợi - Giám đốc Sở đã chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của tập thể cán bộ công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

 

Qua một ngày trao đổi thảo luận tại Hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng, Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi sẽ tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn trong thời gian qua, đảm bảo cho người sản xuất nông nghiệp yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, tích tụ ruộng đất. Trong các nhóm vấn đề liên quan tới Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, nhóm vấn đề cơ chế giao đất, cơ chế thu hồi đất và cơ chế giám sát trong thực hiện pháp luật được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận. Bên cạnh đó, một số nội dung như: Quyền của Nhà nước và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ tái định cư… cũng được các đại biểu góp ý sâu.

Các ý kiến đóng góp của đại biểu tại hội nghị này sẽ được tổng hợp một cách đầy đủ và gửi đến tổ giúp việc giúp Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo. Ngoài ra cán bộ công chức, viên chức có thể thông qua nhiều hình thức như trực tiếp gửi thư hoặc qua hộp thư điện tử để tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến.               

       &

   Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại
   Hội nghị Tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
   Giới thiệu, phổ biến Luật Đo đạc và Bản đồ
   Triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Trung Giang huyện Gio Linh
   Ứng dụng công nghệ thông tin trong kết xuất dữ liệu hồ sơ quét để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các dự án tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Việt – huyện Gio Linh
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Mai - huyện Gio Linh
   Luật đo đạc và bản đồ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ: “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”
   Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam:Tổ chức Hội nghị bàn giao bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 của 17 xã khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị