Chuyên mục: Đo đạc - bản đồ và viễn thám

Tin vắn về Luật đất đai năm 2013 và triển khai thi hành Luật

Ngày cập nhật:  5/30/2014 3:40:03 AM

                                    TIN VẮN

                  Về Luật đất đai năm 2013 và triển khai thi hành Luật


        Luật Đất đai 2013 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013 (Luật số 45/2013/QH13). Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014.
        Ngày 22/01/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật đất đai
      Để triển khai thưc hiện, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 26/5/2014 Ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật đất đai và Chương trình hành động số 89/-CTHĐ/TU ngày 26/4/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ số: 89-CTHĐ-TU ngày 26/4/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hộ nghị Trung ương 6 khóa XI "về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ để mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".
       Hiện nay, Chính phủ đã ban hành 03 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai số 45/2013/QH13 (Cả 03 Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014), cụ thể: Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy đinh về giá đất; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy đinh về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
       (Luật Đất đai 2013 và các Nghị định, Văn bản nêu trên được đăng tải trên trang thông tin điện Sở Tài nguyên và Môi trường: donrequangtri.gov.vn)./.


                                        Đoàn Xuân Tính (Phòng QLĐĐ - ĐĐ & BĐ)

   Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại
   Hội nghị Tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
   Giới thiệu, phổ biến Luật Đo đạc và Bản đồ
   Triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Trung Giang huyện Gio Linh
   Ứng dụng công nghệ thông tin trong kết xuất dữ liệu hồ sơ quét để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các dự án tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Việt – huyện Gio Linh
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Mai - huyện Gio Linh
   Luật đo đạc và bản đồ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ: “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”
   Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam:Tổ chức Hội nghị bàn giao bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 của 17 xã khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị