Chuyên mục: Đo đạc - bản đồ và viễn thám

Hội nghị triển khai điều tra giá đất thị trường, xây dựng bảng giá các loại đất định ký 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Ngày cập nhật:  7/29/2014 10:02:07 AM

        Thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1001/BTNMT-TCQLĐĐ,  ngày 25/3/2014 về việc triển khai xây dựng, ban hành bảng giá đất định kỳ 5 năm (2015-2019), công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 04/7/2014  về việc phê duyệt Dự án "Xây dựng bảng giá các loại đất định ký 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và xây dựng bản đồ giá đất các phường của thành phố Đông Hà".
        Để triển khai công tác xây dựng bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và xây dựng bản đồ giá đất các phường của thành phố Đông Hà, đảm bảo chất lượng, khách quan, đúng quy định theo kế hoạch đề ra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác điều tra giá đất thị trường, xây dựng bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị từ ngày 21 đến 23 tháng 7 năm 2014.
        Thành phần dự Hội nghị tại địa phương, gồm: Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, Lãnh đạo các phòng ban liên quan, Chủ tịch, cán bộ địa chính các xã, phường, thị trấn và đại diện Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá miền Nam (đơn vị tư vấn).

 

 

                                (Những hình ảnh Hội nghị tại các địa phương)
         
         Tại hội nghị tập huấn, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, cán bộ Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá miền Nam đã trực tiếp hướng dẫn các Mẫu phiếu điều tra, bảng tổng hợp giá các loại đất và thảo luận, giải đáp nhiều thắc mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ điều tra, thu thập thông tin về giá đất trên thị trường phục vụ cho công tác xây dựng bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường.
           So với xây dựng bảng giá các loại đất hàng năm theo Luật Đất đai 2003 thì lần này xây dựng bảng giá các loại đất theo Luật Đất đai 2013 triển khai có chậm hơn, vì Luật Đất đai 2013 có hiệu lực từ 01/7/2014.
          Tuy vậy, với tinh thần khẩn trương, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị tư vấn hoàn thành công tác điều tra theo mẫu tại cấp xã nộp về Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện trước ngày 03/8/2014, cấp huyện nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/8/2014 để kịp thời tổng hợp.
           Sau buổi tập huấn tất cả các đại biểu tham dự đồng tình nhất trí cao với công tác điều tra, để kịp hoàn thành xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn đúng tiến độ, đảm bảo phục vụ tốt cho phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.
               

                                 (Bài và ảnh : Hoàng Công Tuấn, Phòng QLĐĐ - ĐĐBĐ)

   Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại
   Hội nghị Tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
   Giới thiệu, phổ biến Luật Đo đạc và Bản đồ
   Triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Trung Giang huyện Gio Linh
   Ứng dụng công nghệ thông tin trong kết xuất dữ liệu hồ sơ quét để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các dự án tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Việt – huyện Gio Linh
   Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Gio Mai - huyện Gio Linh
   Luật đo đạc và bản đồ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019
   Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ: “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”
   Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam:Tổ chức Hội nghị bàn giao bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 của 17 xã khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị